Privacybeleid Websitegebruikers

 1. WIE WE ZIJN EN HOE U CONTACT MET ONS OPNEEMT

‘UCB’, ‘wij’ of ‘we’ betekent UCB Pharma BV, een Nederlands bedrijf met maatschappelijke zetel te Hoge Mosten 2, 4822 NH Breda. Als verwerkingsverantwoordelijke, d.w.z. de rechtspersoon die beslist waarom en hoe informatie over u (‘persoonsgegevens’) wordt verzameld en verwerkt in het kader van deze website https://ucbcares.nl (de ‘Website’).

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle webpagina’s die onderdeel zijn van de Website, inclusief maar niet beperkt tot UCBCares for Epilepsy, UCBCares for Rheumatoid Disease, UCBCares for Parkinson’s Disease etc).

Wij respecteren uw recht op privacy. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken als omschreven in dit Privacybeleid voor https://ucbcares.nl (het ‘Beleid’) en in overeenstemming met de relevante gegevensbeschermingswetgeving, inclusief Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming of ‘AVG’).

Bij UCB hebben we een functionaris gegevensbescherming voor al uw vragen met betrekking tot privacy, inclusief vragen over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken. Contact opnemen kan op een van onderstaande manieren:

 per e-mail: dataprivacynetherlands@ucb.com; of

 per post: Aan de Functionaris voor gegevensbescherming

UCB Pharma BV Hoge Mosten 2 4822 NH Breda Nederland

 1. DE REDENEN ACHTER DIT PRIVACYBELEID

Het Beleid regelt het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens door UCB in verband met uw gebruik van de Website. Dit Beleid is van toepassing op alle Websitegebruikers. Het Beleid bestaat uit vijf hoofdstukken waarin u wordt geïnformeerd over:

 1. wie wij zijn en hoe u contact met ons opneemt;
 2. de redenen achter dit privacybeleid;
 3. de doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en de bijbehorende rechtsgrond uit de AVG;
 4. wat uw rechten zijn met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u hebben en hoe u deze rechten kunt uitoefenen; en
 5. hoe wij uw persoonsgegevens verwerken (inclusief delen).

Dit Beleid kan regelmatig worden bijgewerkt om wijzigingen in onze gegevensverwerkingspraktijken weer te geven. In dat geval plaatsen we een opvallend bericht op de Website om u over belangrijke wijzigingen te informeren.

 1. DE DOELEN WAARVOOR WE UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN EN DE VAN TOEPASSING ZIJNDE RECHTSGROND

In onderstaande tabel is per doel aangegeven welke categorieën persoonsgegevens wij over u verzamelen en verwerken, de bron van deze informatie, op welke rechtsgrond, hoe lang we de informatie bewaren en met wie we uw persoonsgegevens delen.

ALLE WEBSITEGEBRUIKERS

1.Om de Website en de content ervan aan u beschikbaar te stellen:
verzamelt UCB de volgende persoonsgegevens over u: 1. elektronische identificatiegegevens (+). 2. informatie verzameld via cookies (+). Het niet verstrekken van de persoonsgegevens met een (+) kan tot gevolg hebben dat u geen toegang heeft tot (enkele functies van) de Website
ontvangt UCB deze persoonsgegevens van: u, via het apparaat dat (of de apparaten die) u gebruikt om de Website te bezoeken
bewaart (**) UCB uw persoonsgegevens gedurende: zie ons Cookiebeleid
deelt UCB uw persoonsgegevens met: dochterondernemingen van UCB / aan UCB gelieerde bedrijven en externe verwerkers (als beschreven in hoofdstuk 5.A)
baseert UCB zich op de volgende rechtsgrond uit de AVG: (i) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u (ii) voor die cookies waarvoor uw toestemming nodig is, is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (zie ons Cookiebeleid voor meer informatie)
2. Om het functioneren van de Website te ondersteunen en te verbeteren (inclusief het intuïtiever maken ervan) en om gebruikspatronen beter te begrijpen, gebruiken we cookies waardoor we – op een geaggregeerd niveau – het gebruik van onze Website kunnen evalueren en kunnen evalueren hoe gebruikers (inclusief uzelf) de verschillende functies van onze Website gebruiken. In dat kader :
verzamelt UCB de volgende persoonsgegevens over u: 1. elektronische identificatiegegevens (+). 2. informatie verzameld via cookies (+). Het niet verstrekken van de persoonsgegevens met een (+) kan tot gevolg hebben dat u geen toegang heeft tot (enkele functies van) de Website
ontvangt UCB deze persoonsgegevens van: u, via het apparaat dat (of de apparaten die) u gebruikt om de Website te bezoeken
bewaart (**) UCB uw persoonsgegevens gedurende: zie ons Cookiebeeleid
deelt UCB uw persoonsgegevens met: dochterondernemingen van UCB/aan UCB gelieerde bedrijven en externe verwerkers (als beschreven in hoofdstuk 5.A)
baseert UCB zich op de volgende rechtsgrond uit de AVG: voor die cookies waarvoor uw toestemming nodig is, is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (zie ons Cookiebeleid voor meer informatie). In de overige gevallen is het verwerken noodzakelijk vanwege de gerechtvaardigde belangen die door UCB worden behartigd voor het uitoefenen van zijn bedrijf en het verbeteren van zijn aanbod aan producten en diensten. In dit verband streeft UCB naar een goede balans tussen de noodzaak uw persoonsgegevens te verwerken en het bewaken van uw rechten en vrijheden, inclusief het beschermen van uw privacy. Neem voor meer informatie, of indien u vragen heeft over hoe wij deze belangen afwegen, contact op via een van de kanalen in hoofdstuk 1 “Wie wij zijn en hoe u contact met ons opneemt”
3. Om de veiligheid van de Website te bewaken (inclusief het opsporen en voorkomen van kwaadwillige activiteiten of ongeldig verkeer op de Website):
verzamelt UCB de volgende persoonsgegevens over u: 1. elektronische identificatiegegevens (+). 2. informatie verzameld via logfiles (+). Het niet verstrekken van de persoonsgegevens met een (+) kan tot gevolg hebben dat u geen toegang heeft tot (enkele functies van) de Website
ontvangt UCB deze persoonsgegevens van: u, via het apparaat dat (of de apparaten die) u gebruikt om de Website te bezoeken
bewaart (**) UCB uw persoonsgegevens gedurende: Zie ons Cookiebeleid
deelt UCB uw persoonsgegevens met: dochterondernemingen van UCB/aan UCB gelieerde bedrijven en externe verwerkers (als beschreven in hoofdstuk 5.A)
baseert UCB zich op de volgende rechtsgrond uit de AVG: voor die cookies waarvoor uw toestemming nodig is, is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (zie ons Cookiebeleid voor meer informatie). In de overige gevallen is het verwerken noodzakelijk vanwege de gerechtvaardigde belangen die door UCB worden behartigd ter bescherming van zijn IT-infrastructuur en bewaking van de veiligheid van zijn bedrijfsmiddelen. In dit verband streeft UCB naar een goede balans tussen de noodzaak uw persoonsgegevens te verwerken en het bewaken van uw rechten en vrijheden, inclusief het beschermen van uw privacy. Neem voor meer informatie, of indien u vragen heeft over hoe wij deze belangen afwegen, contact op via een van de kanalen in hoofdstuk 1 “Wie wij zijn en hoe u contact met ons opneemt”
4. Om UCB in staat te stellen te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen (inclusief maar niet beperkt tot geneesmiddelenbewaking):
verzamelt UCB de volgende persoonsgegevens over u: alle wettelijk vereiste informatie (+). Het niet verstrekken van de persoonsgegevens met een (+) kan tot gevolg hebben dat UCB zijn verplichtingen op grond van de van toepassing zijnde wetgeving niet kan naleven
ontvangt UCB deze persoonsgegevens van: u
bewaart (**) UCB uw persoonsgegevens: zolang dat wettelijk vereist is
deelt UCB uw persoonsgegevens met: (i) relevante toezichthouders en overheidsinstanties. (ii)dochterondernemingen van UCB/aan UCB gelieerde bedrijven en externe verwerkers (als beschreven in hoofdstuk 5.A)
baseert UCB zich op de volgende rechtsgrond uit de AVG: voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Ga voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens door UCB in het kader van een melding over bijwerkingen naar de Patient Safety Reporting Privacy Notice van UCB
5. Om UCB in staat te stellen te reageren op uw online vragen ingediend via het digitale webformulier van UCBCares:
verzamelt UCB de volgende persoonsgegevens over u: 1. door u verstrekte persoonlijke informatie (voor zover relevant voor het landspecifieke webformulier dat u invult): (a) uw voornaam (+) (b) achternaam (+) (c) e-mailadres (indien u antwoord wenst per e-mail) (+) (d) telefoonnummer (indien u antwoord wenst per telefoon/fax) (+) (e) faxnummer (indien u antwoord wenst per fax) (+) (f) huisadres (indien u antwoord wenst per post) (+) (g) plaats (+) (h) land (+) (i) postcode (+) (j) geslacht (+) (k) de tijd waarop we u kunnen bellen om uw vraag te beantwoorden (bijvoorbeeld dag, ochtend/middag/avond) (+) 2. het onderwerp van uw vraag zoals aangegeven via een dropdownmenu (+); 3. uw achtergrond/gebruikersprofiel zoals aangegeven via een dropdownmenu (+) (bijvoorbeeld beroepsbeoefenaar, patiënt, verzorger of een ander type websitegebruiker); 4. indien u een product van UCB gebruikt: het product dat u gebruikt zoals aangegeven via een dropdownmenu (+); 5. eventuele andere informatie die u invoert in de ruimte voor vrije tekst. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens met een (+) kan tot gevolg hebben dat UCB niet adequaat kan reageren op uw vraag of verzoek
ontvangt UCB deze persoonsgegevens van: u
bewaart (**) UCB uw persoonsgegevens: 1. (informatie die in ons medische informatiesysteem is opgeslagen (i) op grond van uw toestemming: maximaal vijf (5) jaar; of (ii) om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen: zolang als wettelijk vereist is 2. in de overige gevallen: zolang als nodig is om op uw vraag te reageren en niet langer dan achtentwintig (28) dagen daarna
deelt UCB uw persoonsgegevens met: (i)bij het melden van bijwerkingen: aan relevante toezichthouders en overheidsinstanties (ii)dochterondernemingen van UCB/aan UCB gelieerde bedrijven en externe verwerkers (als beschreven in hoofdstuk 5.A)
baseert UCB zich op de volgende rechtsgrond uit de AVG: (i)de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u (ii) de verwerking is gebaseerd op uw toestemming als het gaat om door u verstrekte gegevens met betrekking tot uw gezondheid (iii) om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen als het gaat om door u verstrekte informatie over een bijwerking Ga voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens door UCB in het kader van een melding over bijwerkingen naar de Patient Safety Reporting Privacy Notice van UCB
6. Om UCB in staat te stellen te reageren op uw online vragen ingediend via het e-mailadres van UCBCares:
verzamelt UCB de volgende persoonsgegevens over u: 1. e-mailadres 2. eventuele andere informatie die u opneemt in de e-mail (). Het niet verstrekken van de persoonsgegevens met een () kan tot gevolg hebben dat UCB niet adequaat kan reageren op uw vraag of verzoek
ontvangt UCB deze persoonsgegevens van: u
bewaart (**) UCB uw persoonsgegevens gedurende: maximaal één jaar
deelt UCB uw persoonsgegevens met: dochterondernemingen van UCB/aan UCB gelieerde bedrijven en externe verwerkers (als beschreven in hoofdstuk 5.A)
baseert UCB zich op de volgende rechtsgrond uit de AVG: (i)de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u (ii)de verwerking is gebaseerd op uw toestemming als het gaat om door u verstrekte gegevens met betrekking tot uw gezondheid (iii)om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen als het gaat om door u verstrekte informatie over een bijwerking. Ga voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens door UCB in het kader van een melding over bijwerkingen naar de Patient Safety Reporting Privacy Notice van UCB

(**) Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bewaartermijnen uit bovenstaande tabel. Deze bewaartermijnen, die zijn opgenomen in ons beleid inzake het bewaren van gegevens, zijn voorgeschreven door:  van toepassing zijnde wettelijke/juridische vereisten;  richtlijnen vanuit de sector; en  voor die gegevenscategorieën waarvoor geen uitdrukkelijke wettelijke of juridische vereisten gelden: een aantal andere bepalende factoren, zoals de noodzaak om een transactie of overeenkomst te bewijzen of af te dwingen, het handhaven van ons beleid, enz.

Wij verwijderen uw persoonsgegevens zodra bovengenoemde bewaartermijnen zijn verstreken of indien u bezwaar maakt tegen onze verwerking van persoonsgegevens of uw toestemming daarvoor intrekt (voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming), behalve wanneer we deze gegevens moeten bewaren voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering, voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, om te voldoen aan een wettelijke verplichting van de EU of van een EU-lidstaat op grond waarvan deze verdere verwerking is vereist of daar waar we een transactie of overeenkomst moeten bewijzen of afdwingen, of ons beleid moeten handhaven.

 1. UW RECHTEN EN HOE U DEZE KUNT UITOEFENEN

4.A. Uw rechten

Recht op inzage
U heeft het recht van ons bevestigd te krijgen of we al dan niet persoonsgegevens over u verwerken, en indien dit het geval is, het recht (voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen) om van ons een kopie van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Ga voor meer informatie naar hoofdstuk 4.B “Hoe u uw rechten kunt uitoefenen".

Recht op rectificatie
U heeft het recht ons te vragen onjuiste persoonsgegevens over u onverwijld te rectificeren. U kunt ons ook vragen om onvolledige persoonsgegevens over u aan te vullen; dit doet u door ons een aanvullende verklaring te verstrekken met daarin de betreffende informatie. Ga voor meer informatie naar hoofdstuk 4.B “Hoe u uw rechten kunt uitoefenen”.

Recht op gegevenswissing
U heeft het recht ons te vragen persoonsgegevens over u onverwijld te wissen op een van de volgende gronden:

 • uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
 • u heeft uw toestemming ingetrokken – ingeval van verwerkingsactiviteiten die zijn gebaseerd op uw toestemming – en we hebben geen andere wettelijke grond voor die verwerking;
 • u maakt bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens (verderop in dit Beleid meer informatie over het recht op bezwaar) en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor deze verwerking;
 • uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een, op UCB rustende, wettelijke verplichting van de EU of van een EU-lidstaat;

NB. uw recht op gegevenswissing is niet van toepassing voor zover verwerking nodig is:

 • voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • om te voldoen aan, voor UCB geldende, wetgeving van de EU of van een EU-lidstaat;
 • om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i) AVG en artikel 9, lid 3 AVG;
 • met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de AVG;
 • voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Ga voor meer informatie naar hoofdstuk 4.B “Hoe u uw rechten kunt uitoefenen".

Recht op beperking van de verwerking
U heeft er recht op dat UCB zijn verwerking van uw persoonsgegevens beperkt wanneer sprake is van een van de volgende situaties:

 • u betwist – te goeder trouw – de juistheid van de persoonsgegevens die wij over u hebben; in dat geval geldt de beperking van de verwerking gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren;
 • de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 • wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig, maar u heeft deze nodig voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering;
 • u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door UCB overeenkomstig de desbetreffende bepaling van de AVG; in dat geval geldt de beperking van de verwerking gedurende een periode die ons in staat stelt te beoordelen of onze gerechtvaardigde belangen zwaarder wegen dan die van u.

NB. Onverminderd het bovenstaande mogen wij uw persoonsgegevens nog steeds opslaan (gedurende de hele periode waarvoor de beperking geldt) of verwerken voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering of voor het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon. Indien u heeft gevraagd om beperking van de verwerking, brengen wij u op de hoogte voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven. Ga voor meer informatie naar hoofdstuk 4.B “Hoe u uw rechten kunt uitoefenen”.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U heeft het recht (voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen) uw persoonsgegevens – die u aan UCB heeft verstrekt – te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, en die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen zonder daarbij door UCB te worden gehinderd, wanneer de verwerking:

 • is gebaseerd op uw toestemming of op een overeenkomst; en
 • via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Ga voor meer informatie naar hoofdstuk 4.B “Hoe u uw rechten kunt uitoefenen”.

Recht op bezwaar tegen de verwerking
U heeft het recht te allen tijde bezwaar te maken, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door UCB indien deze verwerking is gebaseerd op het door UCB behartigen van zijn gerechtvaardigde belangen als verwerkingsverantwoordelijke. In dat geval zal UCB uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij:

 • UCB dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden; of
 • voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

U heeft het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Ga voor meer informatie naar hoofdstuk 4.B “Hoe u uw rechten kunt uitoefenen”.

Recht om toestemming in te trekken
Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Ga voor meer informatie naar hoofdstuk 4.B “Hoe u uw rechten kunt uitoefenen”.

4.B. Hoe u uw rechten kunt uitoefenen
Wenst u een of meer van bovengenoemde rechten uit te oefenen? Neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van UCB door een e-mail te sturen naar dataprivacynetherlands@ucb.com of neem contact met ons op door een brief te sturen naar UCB Pharma BV, Hoge Mosten 2, 4822 NH Breda, Nederland. Geef duidelijk aan welk(e) recht(en) u wenst uit te oefenen en vermeld uw contactgegevens (inclusief een geldig e-mailadres of postadres) zodat we op uw verzoek kunnen reageren. NB. Mogelijk vragen we u een bewijs van uw identiteit te verstrekken.

Wanneer u contact met ons opneemt om een of meer van bovengenoemde rechten uit te oefenen, zullen we binnen een maand na ontvangst van uw verzoek daarop reageren. Deze periode kan, indien nodig, met twee maanden worden verlengd; in dat geval stellen we u binnen een maand na ontvangst van uw oorspronkelijke verzoek in kennis over deze verlenging onder opgave van de redenen voor de vertraging.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Op grond van artikel 77 AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit – met name in de EU-lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan – indien u van mening bent dat de verwerking door UCB van u persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG. Ga naar de website van de desbetreffende toezichthoudende autoriteit voor meer informatie over het indienen van een dergelijke klacht. .

 1. MEER INFORMATIE OVER HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

5.A. Met wie wij uw persoonsgegevens delen

Uitgangspunt
Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend zoals beschreven in dit Beleid (als hiervoor uiteengezet), zoals dat van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt.

Dochterondernemingen van UCB/aan UCB gelieerde bedrijven en externe verwerkers UCB draagt uw persoonsgegevens over, en verstrekt deze, aan zijn dochterondernemingen, aan UCB gelieerde bedrijven en aan externe verwerkers die namens UCB persoonsgegevens verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.

Externe dienstverleners omvatten mede bedrijven die IT-diensten leveren en websites hosten, providers van (internet-)connectiviteit, leveranciers van data-analyses (Google) en trackingdiensten, alsmede dienstverleners die technische en administratieve ondersteuning bieden voor de Website en onderliggende IT-systemen. Deze dienstverleners leveren hun diensten vanuit locaties binnen de EU (inclusief Duitsland, Malta, het VK en Ierland) en buiten de EU (Google (VS)). Andere derden zijn toezichthouders en overheidsinstanties (zie verderop in dit Beleid), en – mogelijk – derden met wie UCB kan fuseren of die door UCB kunnen worden overgenomen (zie verderop in dit Beleid).

Voldoen aan wetgeving en gerechtelijke procedures
UCB verstrekt uw persoonsgegevens:  wanneer dit van UCB wordt vereist door van toepassing zijnde wetgeving, door een overheidsorgaan of door een wetshandhavingsinstantie;  voor het vestigen of uitoefenen van onze wettelijke rechten of om ons te verweren tegen rechtsvorderingen;  voor het onderzoeken of voorkomen van, of het nemen van maatregelen tegen, illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, situaties die een mogelijke dreiging vormen voor de fysieke veiligheid van een persoon, schendingen van ons beleid of wanneer dit anderszins door de wet wordt vereist.

Overig
Indien een derde ons bedrijf en/of onze activa (vrijwel) geheel overneemt, zullen we uw persoonsgegevens aan die derde verstrekken in verband met de overname. Een dergelijke verstrekking vindt echter plaats met inachtneming van, en in overeenstemming met, van toepassing zijnde gegevensbeschermingswetgeving, inclusief de AVG.

5.B. Internationale gegevensoverdrachten
UCB draagt uw persoonsgegevens over aan UCB gelieerde bedrijven, waaronder aan ons gelieerde bedrijven buiten de EER. In dat geval baseert UCB zich op de UCB's Binding Corporate Rules.

UCB draagt uw persoonsgegevens ook over aan bepaalde externe dienstverleners zowel binnen de EER (inclusief Duitsland, Malta, het VK en Ierland) als buiten de EER (VS).

De overdracht van uw persoonsgegevens aan (andere) externe dienstverleners buiten de EU (als hiervoor omschreven op grond van dit hoofdstuk 5B) vindt plaats op basis van ofwel:

 • standaardcontractbepalingen die zijn overeengekomen tussen UCB en de desbetreffende externe dienstverlener. Neem voor meer informatie over deze standaardcontractbepalingen contact met ons op als hiervoor omschreven in hoofdstuk 4.B “Hoe u uw rechten kunt uitoefenen”; of
 • Privacy Shield-certificering indien sprake is van een overdracht aan een externe dienstverlener in de VS die beschikt over een Privacy Shield-certificering.

Raadpleeg voor meer informatie over de wijze waarop Google uw persoonsgegevens verwerkt in het kader van Google Analytics “Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u gebruik maakt van sites of apps van onze partners”.

5.C. Links naar websites van derden

Deze Website kan links bevatten naar andere websites die worden geëxploiteerd door derden, inclusief maar niet beperkt tot patiëntenorganisaties en andere informatiebronnen (bepaalde sociale media-websites zoals YouTube, Vimeo, enz). Dit Beleid is niet van toepassing op andere websites dan deze website. Op websites van derden zijn de eigen voorwaarden van die derden van toepassing. U dient het privacy- en cookiebeleid van de websites van derden daarom altijd zorgvuldig te controleren voordat u ermee akkoord gaat dat u naar een dergelijke website wordt doorgeleid.